Informacje o oferowanych przez dostawce usług udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

Dostawca usług jest firmą odpowiedzialną społecznie, co wynika z naszego przekonania, że organizacja o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje ze swoimi Klientami. Dlatego podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników naszych usług oraz lokalnych społeczności. Ważne, uprzywilejowane miejsce wśród tych działań zajmują nasze inicjatywy na rzecz dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

1. Dostawca usług przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonicznych z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Virtual Operator we właściwym skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi w Biurach Obsługi Klienta lub telefonicznie.

2. Dostawca usług w swoich Biurach Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 20:00, z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych Biur Obsługi Klienta. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić dostawcy usług zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udogodnienia@vectra.pl

3. Dostawca usług na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym - przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów, oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę usług w alfabecie łacińskim. Ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Szczegółowych, sporządzone na przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej oraz na stronie internetowej https://virtualoperator.pl/udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych.html

4. Dostawca usług na żądanie Abonenta będącego osoba niepełnosprawną w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania przekazuje informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej informacje sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. Dostawca usług na każde żądanie Abonenta, będącego osobą słabowidzącą, udostępnia: informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym; szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w powyższym punkcie przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Dostawca usług realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Dostawca usług realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Lista dokumentów z dużą czcionką:

Regulamin Świadczenia Usług oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Telewizji przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Cennik Główny Cyfrowy dla Usług świadczonych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Wzór Umowy o Świadczenie Usług oraz Dostarczanie Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Servcom Regulamin Świadczenia Usług oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką FiberX Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką FiberX Cennik Główny Cyfrowy dla Usług świadczonych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką FiberX Wzór Umowy o Świadczenie Usług oraz Dostarczanie Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką FiberX

Lista dokumentów z dużą czcionką dla umów
i usług nabywanych do dnia 29 lutego 2024

Regulamin Świadczenia Usług oraz Dostarczania Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Dostępu do Internetu przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Telewizji przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Telefonii Stacjonarnej przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar Cennik Główny Cyfrowy dla Usług świadczonych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar Wzór Umowy o Świadczenie Usług oraz Dostarczanie Usług/Treści Cyfrowych przez Virtual Operator Sp. z o.o. pod marką Echostar